Algemene voorwaarden

Belangrijk: Tijdens het gebruik van Werkenhandel.nl aanvaardt de Gebruiker de volgende voorwaarde en alle wet en regelgeving die hieraan gebonden zijn.

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

1.1 Account: met behulp van een account krijgt de Gebruiker toegang tot Werkenhandel.nl om vervolgens handelingen te verrichten die gerechtigd zijn aan zijn of haar accounttype.

1.2 Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

1.3 Dienst: de dienstverlening die door Werkenhandel wordt aangeboden door middel van de Website. Hierop bevindt zich een platform waarop: Opdrachtgevers en Opdrachtnemers, verkopers en kopers, werving- en selectie bureau's en werkzoekende, consumenten diensten en leveranciers met elkaar in contact kunnen komen of waarbij prijs/kwaliteit van artikelen en diensten met elkaar vergeleken kunnen worden.

1.4 Account: Tijdens het registreren kan de Gebruiker kiezen tussen twee accounttypes zakelijk en persoonlijk. Je kiest voor een zakelijk account wanneer je het wil gebruiken voor bedrijfsdoeleinde. Je kiest voor een persoonlijk account wanneer je het wil gebruiken voor privédoeleinden.

1.5 Gebruiker(s): de internetgebruiker die gebruik maakt van Werkenhandel.nl. Dit kunnen zijn: kopers, verkopers, wervers, sollicitanten, opdrachtgevers, opdrachtnemers, werknemers etc.

1.6 Credit(s): n.v.t.

1.7 Item(s): een Item kan een opdracht, vacature, advertentie, artikel of een dienst zijn.

1.8 Opdrachtgever: de Gebruiker die door middel van Werkenhandel.nl opdrachten plaatst voor het verrichten van werkzaamheden aan een Opdrachtnemer

1.9 Opdrachtnemer: de Gebruiker die zich door middel van Werkenhandel.nl beschikbaar stelt voor het verrichten van werkzaamheden in opdracht van een Opdrachtgever

1.10 Overeenkomst: de Overeenkomst tussen Werkenhandel en de Gebruiker.

1.11 Backoffice: de persoonlijke beheeromgeving van de gebruiker op Werkenhandel.nl met een overzicht van je eigen persoonlijke activiteiten, accountinstellingen en geplaatste Items.

1.12 Bedrijfspagina: de Bedrijfspagina is een pagina waarop de bedrijfsgegevens worden gepubliceerd, deze is gekoppeld aan het accont van een Werver of een Bedrijf.

1.13 Reacties: met Reacties kan een Gebruiker reageren op Items die op Werkenhandel.nl staan.

1.14 Website: de Website www.Werkenhandel.nl.

1.15 Werkenhandel: de Website www.Werkenhandel.nl, is op geheel eigen initiatief ontwikkeld door: de eigenaren van Web-developing.

1.16 Web-developing: de IT-onderneming welke zich bezig houdt met ontwikkeling, automatisering en consultancy in de IT-branche.

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en alle andere eventuele rechtshandelingen tussen Werkenhandel en de Gebruiker.

2.2 Werkenhandel is te allen tijde gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden aan te passen of aan te vullen.

2.3 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of per e-mail tussen Werkenhandel en de Gebruiker zijn overeengekomen.

2.4 Werkenhandel wijst uitdrukkelijk eventuele Algemene Voorwaarden van de Gebruiker van de hand.

2.5 Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen Gebruiker en Werkenhandel, wordt de Gebruiker geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten Overeenkomsten.

2.6 Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Werkenhandel zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

×
Mijn Werkenhandel